อัตราค่าบริการขนส่งจากจีนมาไทย

อัตราค่าบริการขนส่งจากจีนมาไทย

ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางรถ (บาท/กก.)
ขนส่ง 3-5 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางรถ (บาท/ลบ.ม.)
ขนส่ง 3-5 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.
ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย
สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล) คำนวณโดย ใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล= ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง การสั่งสินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
ต้องการส่งทางเรือ
= 20 คูณกับ  39 =  780 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q) คำนวณโดย ใช้
ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร
= ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ
= 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

หมายเหตุ

 • ในการคำนวณค่าขนส่งการ สั่งสินค้าจากจีน
  จะใช้เกณฑ์ Logistic สากล ในการคำนวณ
  ว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร
  โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่า
  จะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
  บนหน้าเว็บไซต์ทางรถ 3-5 วัน
  ทางเรือ 25-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่ง
  ปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึง
  ตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้า
  ระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถ
  ควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
  การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง
คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งการ

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล)
คำนวณโดย ใช้น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล  = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง การสั่งสินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
= 20 คูณกับ  39 =  780 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)
คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ
= 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

หมายเหตุ

  • ในการคำนวณค่าขนส่งการ สั่งสินค้าจากจีนจะใช้เกณฑ์  Logistic สากล
   ในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใด
   อัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
  • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
   ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจรอุทกภัย ฯลฯ

ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง
คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งการ

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

เริ่มต้นขนส่งสินค้าได้ง่ายๆ
แค่คลิกชม !!!

จัดส่งโดยขนส่งเอกชนถึงบ้านทั่วประเทศ

ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ thaitopcargonimep 25 820x1024

หมายเหตุ  Nim Express 
(แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ Shipping จีน)

การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC 
ของ nim express ของจังหวัดลูกค้า
สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
 ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim express 

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ สาขาปัตตานี 

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขา หาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ 
(Nim express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน  170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

หมายเหตุ  Nim Express 
(แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ Shipping จีน)

การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC
ของ nim express ของจังหวัดลูกค้า
สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim express

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ สาขาปัตตานี

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000  โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขา หาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993 ,087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึง
ศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน  170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ thaitopcargokerry

หมายเหตุ  Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง
  กว้างx ยาวx สูง รวมกัน
  ต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น 
  กว้าง 40 ซ.ม.x50 ซ.ม.x50 ซ.ม. = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry
  ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย ไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express
  ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย kerry express และหีบห่อสินค้า
  ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ  Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้างx ยาวx สูง รวมกัน ต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 40 ซ.ม.x50 ซ.ม.x50 ซ.ม. = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และหีบห่อสินค้า
  ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ Table Delivery Cost 11 1024x594 1024x594 1024x594

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้า
  ยังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออก
  จากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกัน
  ว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
  การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้
  เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ