Shippingจีน 11 กับเงื่อนไขของ Incoterms 2020 ที่ผู้นำเข้าควรรู้

Shippingจีน 11 เงื่อนไขของ Incoterms thaitopcargo shippingจีน Shippingจีน 11 กับเงื่อนไขของ Incoterms 2020 ที่ผู้นำเข้าควรรู้ 11                  Incoterms thaitopcargo 768x402

Shippingจีน ธุรกิจที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของการส่งมอบสินค้า การขนส่ง การซื้อขาย ฯลฯ ซึ่งการจะดำเนินการให้ราบรื่นนั้น จำเป็นต้องมีกฎหรือเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อบังคับระหว่างผู้ส่งมอบและผู้รับมอบ

ICC หรือสภาหอการค้านานาชาติ จึงได้ออกกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อบังคับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สำหรับการค้าระหว่างประเทศขึ้น หรือที่เรียกว่า Incoterms (ย่อมาจาก International Commercial Terms) หมายถึง ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากล มีไว้ใช้สำหรับทำการค้าระหว่างประเทศ รวมไปถึงการขนส่ง Shippingจีน ฯลฯ ที่ถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ผู้ขายในประเทศจีน ขายสินค้าราคาตามปกติที่ขายในประเทศ แต่ใส่ราคาค่าขนส่งแยกไว้ แล้วเรียกเก็บเงินกับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน

ดังนั้น ผู้นำเข้าจึงควรทราบถึง Terms ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อจะได้ทราบว่า ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายใดบ้างนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้ว Incoterm จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบทุกๆ 10 ปี เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์การค้า สำหรับ Incoterms ฉบับล่าสุดคือ Incoterms 2020 เป็นฉบับที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่จากปี 2010 ใจความสำคัญของ  Incoterms 2020 อยู่ตรงเงื่อนไข 11 ข้อ ที่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย  

ทั้งนี้  ICC ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อในเรื่องต่างๆ เอาไว้โดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบ การรับมอบสินค้า ความเสี่ยงภัยของสินค้า การขนส่ง Shippingจีน การประกันภัยขนส่ง เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดส่งและการบรรทุก การทำพิธีการส่งออกและนำเข้า การตรวจสอบสินค้า ฯลฯ เป็นต้น

 1. EXW (Ex-Works) คือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดยผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ของผู้ขาย และผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ขายไปยังประเทศของผู้ซื้อ
 2. FCA (Free Carrier) คือผู้ขายรับผิดชอบการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ที่ทำการขนส่ง (Carrier) ซึ่งจัดเตรียมโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขนส่ง หลังจากนั้น การขนส่งสินค้าไปยังปลายทางและความเสี่ยงต่างๆ จะตกเป็นของผู้ซื้อ
 3. CPT (Carriage Paid to) ผู้ขายจะทำการส่งมอบสินค้า ให้กับผู้ขนส่ง (Carrier) ที่กำหนดโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขนส่งสินค้าต้นทาง ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า (Freight) ขณะที่ค่าความเสี่ยงเป็นของผู้ซื้อเมื่อสินค้าถูกส่งให้กับผู้ขนส่งที่ต้นทาง
 4. CIP (Carriage and Insurance Paid to) ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ขนส่ง (Carrier) ที่กำหนดโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขนส่งต้นทาง และค่าใช้จ่ายในการทำพิธีการส่งออก ค่าระวางขนส่งสินค้า (Freight) และค่าประกันภัยสินค้า (Insurance) ให้ด้วย แต่ความเสี่ยงเป็นของผู้ซื้อตั้งแต่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง (อ่านเพิ่มเติม การทำประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ สำคัญอย่างไร ?)
 5. DAP (Delivered at Place) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้น ภาษี และพิธีการนำเข้า และรับความเสี่ยงทั้งหมดในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ตกลงกันไว้
 6. DAT (Delivered At Terminal) ผู้ขายทำการส่งมอบสินค้า โดยรับผิดชอบทั้งค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงทั้งหมดไปจนถึงการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะไปยังอาคารขนถ่ายสินค้า ในท่าเรือหรือปลายทางที่ระบุไว้
 7. DDP (Delivered Duty Paid) เป็นเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบ ณ สถานที่ของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ขายไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ
 8. FAS (Free Alongside Ship) ผู้ขายจัดการรับผิดชอบการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าไปยังกาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่การนำของขึ้นเรือ การทำพิธีการส่งออก การขนส่งสินค้า รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ จะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบไปยังกาบเรือ
 9. FOB (Free on Board) หมายถึง เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อสินค้าวางบนเรือที่ท่าเรือต้นทาง (on board the vessel) และผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพิธีการส่งออกด้วย ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระในการทำสัญญาการขนส่งและจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง (ค่าระวางเรือ) รวมถึงรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าจากจุดส่งมอบ (ท่าเรือต้นทาง) ซึ่งผู้ซื้อควรทำประกันภัยในการขนส่ง
 10. CFR (Cost and Freight) ผู้ขายรับภาระส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือไปบนเรือสินค้า และรับผิดชอบในการทำพิธีการส่งออก รวมถึงจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า (Freight) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัยขนส่งสินค้า และความเสี่ยงหลังจากสินค้าผ่านกาบระวางเรือขึ้นไปบนเรือ ตกเป็นของผู้ซื้อ
 11. CIF (Cost Insurance and Freight) คือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า ที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อสินค้าวางบนเรือที่ท่าเรือต้นทาง (On Board the Vessel) และผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพิธีการส่งออก รวมทั้งทำสัญญาการขนส่ง จ่ายค่าขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง (ค่าระวางเรือ) และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า

shippingจีน Shippingจีน 11 กับเงื่อนไขของ Incoterms 2020 ที่ผู้นำเข้าควรรู้ Incoterm thaitopcargo 1024x683