Shipping จีน

Shipping จีน การขนส่งทางเรือกับปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)

Shipping จีน การขนส่งทางเรือกับปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุข โดยร่วมหามาตรการป้องกันและรักษากับรัฐ